HomeOver EVA › Peridos en privacy

Peridos en privacy

Privacystatement Verloskundig Centrum Achterhoek EVA

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Het Verloskundig Centrum Achterhoek EVA wordt geëxploiteerd door de Coöperatieve Vereniging Samenwerkende Verloskundigen Achterhoek. We zijn gevestigd in Winterswijk en Doetinchem en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09168397.
Voor vragen over dit privacystatement kunt u telefonisch contact opnemen via 0543-520820 (8.30 – 13.00 uur) of via de mail (coordinator@vca-eva.nl)

Verwerking van persoonsgegevens
In het Verloskundig Centrum Achterhoek EVA worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om het echoscopisch onderzoek goed te kunnen uitvoeren en voor het financieel afhandelen van de behandeling.
De website van het Verloskundig Centrum Achterhoek EVA wordt ook gebruikt voor het inschrijven voor de voorlichtingsavonden van het VSV Oost Achterhoek. De gegevens van deze aanmeldformulieren worden de dag na de voorlichtingsavond vernietigd.

Bewaartermijn
Het Verloskundig Centrum Achterhoek EVA is wettelijk verplicht uw echodossier 20 jaar te bewaren. Na deze periode wordt uw echodossier vernietigd.

De plichten van het Verloskundig Centrum Achterhoek EVA
Verloskundig Centrum Achterhoek EVA is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in het centrum plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet het centrum als volgt:
- Uw gegevens worden verzameld voor zorgverlening, voor het declareren van de verrichting(en) bij uw zorgverzekeraar en voor Peridos (zie hoofdstuk Peridos). Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
- U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw verloskundig zorgverlener, een echoscopist van EVA of via onze website.
- Alle medewerkers binnen Verloskundig Centrum Achterhoek EVA hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
- Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
- Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 20 jaar.

De rechten voor u als cliënt
U heeft de volgende rechten als cliënt:
- Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
- Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
- Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
- Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
- Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
- Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit bij voorkeur per mail (coordinator@vca-eva.nl) kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).
De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de cliënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/ een afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de cliënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Peridos
Als u besluit deel te nemen aan prenatale screening (NIPT, 13 weken echo of 20 weken echo) worden uw gegevens gebruikt. Deze gegevens zijn nodig om een diagnose te kunnen stellen en eventueel een behandeling aan te bieden en om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen. Die gegevens worden vastgelegd in een databank genaamd Peridos. Dit is een systeem waar alle zorgaanbieders gebruik van maken die bij de prenatale screening in Nederland betrokken zijn. Maar alleen zorgaanbieders die bij uw screening betrokken zijn, kunnen uw gegevens raadplegen. Het systeem is optimaal beveiligd om uw privacy te waarborgen.
Ook het regionaal centrum kan bij de gegevens in Peridos. Het regionaal centrum coördineert het screeningsprogramma en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door alle betrokken zorgverleners. Daarvoor heeft het een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De screening moet aan landelijke kwaliteitsnormen voldoen. Het regionaal centrum bewaakt de kwaliteit onder andere aan de hand van de gegevens in Peridos. Ook de zorgverleners zelf zijn bezig met kwaliteitsbewaking. Soms moeten zij daarvoor onderling gegevens vergelijken. Uw zorgverlener kan u meer informatie geven over de bescherming van uw gegevens.
Als u dit wilt, kunnen na afloop van de screening uw persoonlijke gegevens uit Peridos worden verwijderd. Zeg dit dan tegen uw verloskundig zorgverlener.

Wetenschappelijk onderzoek
Anderen dan uw zorgaanbieders en het regionaal centrum kunnen niet bij uw persoonlijke gegevens. Voor statistieken, bijvoorbeeld hoeveel zwangeren van de prenatale screening gebruik maken, worden uitsluitend anonieme gegevens gebruikt. Dit betekent dat de gegevens op geen enkele wijze tot u als persoon te herleiden zijn. Ook niet door degenen die de statistieken opstellen.
Dat geldt ook voor wetenschappelijk onderzoek. Om de prenatale screening steeds opnieuw te verbeteren, is wetenschappelijk onderzoek nodig. Dat vindt bijna altijd uitsluitend met anonieme gegevens plaats. Hierbij zijn zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen getroffen opdat de gegevens niet naar u of uw kind herleidbaar zijn. In uitzonderingsgevallen zijn herleidbare gegevens voor het wetenschappelijk onderzoek nodig. Wilt u niet dat uw gegevens in zo’n uitzonderingsgeval worden gebruikt? Zeg dat dan tegen uw verloskundig zorgverlener.
Uiteraard heeft uw beslissing geen enkele invloed op de manier waarop u voor, tijdens of na de screening wordt behandeld.

Uitwisseling gegevens
De medewerkers van Verloskundig Centrum Achterhoek EVA hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.

Verloskundig Centrum Achterhoek EVA wisselt, nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met uw verwijzer en indien verdere diagnostiek nodig is, met de afdeling Prenatale Diagnostiek en Therapie van het Radboudumc in Nijmegen.
Bent u bij de afdeling Prenatale Diagnostiek en Therapie van het Radboudumc geweest dan deelt deze op zijn beurt een terugkoppeling naar uw verloskundig hulpverlener en naar het Verloskundig Centrum Achterhoek EVA.

Overdracht van uw dossier
In principe vindt er geen overdracht van uw echodossier plaats naar een andere echopraktijk of zorgverlener. Mocht dit noodzakelijk zijn dan gebeurt dit via uw verloskundig hulpverlener.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan we hierover graag met u in gesprek.

Wijzigingen
Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om dit privacystatement regelmatig te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 10 december 2021.